Žalm 134

Autor přípravy

Je před námi poslední píseň stupňů, píseň poutníků do jeruzalémského chrámu. Bohoslužby skončily. Poutníci už zřejmě opouštějí jeruzalémský chrám, a vracejí se zase do svých domovů. Nyní posílají tímto žalmem pozd¬rav a vzkaz všem, kteří konají službu v jeruzalémském chrámu. Původní hebrejský text má pozoruhodný obrat: ŽEHNEJTE HOSPODI-NA. To je úkolem farářů a farářek, všech těch, kteří stojí v Boží službě. Ale co to znamená žehnat Hospodina? Vždyť přece dobře víme, že Hospodin obyčejně žehná nám. Dává nám své dobré dary. Když nám žehná, tak nás vyznamenává. A my zase máme zase Hospodinu to jeho dobré vracet. Kraličtí a náš nový překlad bible používají proto nám sro-zumitelnější výraz, že máme Hospodinu dobrořečit. Máme vyslovit to Boží dobré v našich chválách a tak je Bohu vrátit. V bohoslužbách patří k Božímu požehnání nejen vlastní požehnání na konci každých bohoslužeb, ale i kázání. A my máme vrátit Bohu to, co v nás svým žeh-náním rozezněl. Tak rezonujeme Boží milost ve svých životech. Nejen slovy dobrořečení, nýbrž z našeho všedního jednání má být jasné, že žijeme z milosti Božího požehnání .
Máme se modlit za své faráře a farářky jako ti izraelští poutníci, aby nám vždycky zvěstovali čisté Boží slovo, jehož obsahem by bylo evange-lium milosti. Každý křesťan má Bohu děkovat a tak ho žehnat. „Dobro¬řeč má duše Hospodinu a nezapomínej se na všechna jeho dobro-diní (Ž 103,2).
Končí poslední z patnácti poutních písní. Všechny ty písně stupňů nás měly vyvádět nahoru k Hospodinu z našich všelijakých úzkostí, hlubin a depresí, z naší ochablosti ve víře. Je to takové duchovní cvičení pro nás, abychom se ve své víře mohli prohlubovat a obnovovat. Končím své výklady tím, čím jsem je začal:
Nemusíme být smutní, vždyť máme každou neděli kam jít, do domu Hospodinova. Naším přáním je: kéž nedělní radost z Boží přítomnosti naplní i všech¬ny všední dny našeho života.

Pane náš, dej, přicházíme před tebe s prosbou, za své faráře a farářky, aby měli sílu zvěstovat nám každou neděli tvé evangelium. Potřebujeme všich¬ni potěšení z tvého slova. I na nás záleží, jak se jim to bude dařit. Chce¬me horlivě čekat na to, co nového nám vynesou z Písem svatých. Děkujeme ti za soustředění nad výkladem poutních žalmů , pro nás tolik prospěšné. Potřebujeme se utvrzovat ve víře, vycházet z hlubin svých životů k tobě. Kéž tak činíme znovu a znovu. Bez toho nemůže být naše víra a důvěra v tebe. Buď s námi od neděle do neděle, na všech cestách našeho života .
Amen.

Liturgické období

edice

23