Žalm 126

Autor přípravy

Žalmista vzpomíná na tu radostnou chvíli, kdy Božímu lidu skončilo babylonské zajetí. Byla to událost, kdy Hospodin zasáhl a přišlo vysvobo-zení. Židé si je připomínali každým rokem. Hospodin změnil úděl Sijóna.. Stalo se něco, co nikdo nečekal, jako neskutečný sen to prožívali ti, kteří najednou dostali svobodu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi národy: „Hospodin s nimi učinil veliké věci (v.2).“
Náš Bůh je skutečně Bohem nečekaných událostí. Čím jiným je pro nás křesťany vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých? Nikdo s tím tehdy nepo-čítal. Pro Ježíšovy učedníky šok, sen, nemohli tomu uvěřit. Nejinak tomu bylo s námi. Nemohli jsme uvěřit , že věčná říše komunistů se na-jednou rozpadne v roce 1989. Hospodin takto nečekaně a překvapivě dodnes působí v dějinách. Nabízí nové možnosti. Ale nemůžeme žít jen z minulosti. Žijeme přece v přítomností a prožíváme i dnes nové těžkosti a nesnáze. Žalmista nás však vede k tomu, abychom se radovali, že náš Bůh je Bohem změn. Proto prosba (v.4.) „Hospodi¬ne, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země!“ Ty to přece dovedeš. Jsme i dnes zajatci nejednoho zla, nejs¬me svobodni, jsme na mnohých věcech až příliš závislí. Bojíme se, že se nemůžeme změnit, že všechno je geneticky předem určeno, naše povaha, naše jednání, naše zdraví. Ale můžeme prosit i my „ Hospodine, změň náš úděl!“. Vyváděj nás i dnes z otroctví, které prožíváme, ukaž nám východisko, řešení. Měníš vyschlou půdu na jihu země v potoky vod. Dej, aby ti, kteří dnes s pláčem rozsévají, mohli s plesáním sklízet, abychom žili své životy v naději, co dobrého máš pro nás připraveno zítra a pozítří. Někdy sice s pláčem rozséváme, ale Ty slibuješ, že se budeme radovat a plésat, až budeme snášet snopy (v.6).
Kdo věří v Boha, může mít stále naději, může se stále na něco krás-ného těšit. Boží království, které je zatím stále pořád maličké jako zrno hořčice, vyroste a bude z něho vysoký strom a pod ním naleznou odpoči-nutí všichni lidé.

Děkujeme ti, Pane za dnešní nový den, za spánek v noci, za to že mů-žeme žít v tak krásné přírodě, kterou jsi pro nás připravil. Dej, abychom nezapomínali na to, že ty můžeš měnit naše životy. Kde by¬chom byli, kdybys nezasáhl a často aspoň trochu neupravil naši všelijakou povahu aspoň o něco k lepšímu. Proměňuj nás, Pane, aby tvůj Duch jako rosa zavlažil naše srdce, aby z něho mohlo vycházet to, co by se tobě líbilo a z čeho by měli užitek naši bližní.
Amen.

Liturgické období

edice

23