Římanům 2,28-29: Obřízka srdce

Autor přípravy

Pavel Jun

1. První reakce
• Řezat do srdce, to musí hrozně bolet… (srv. na konci „poslední reakci“)

2. Text
• Obřízka… Podstatné je spojení se smlouvou Jahveho Gn 17,1nn. Obřízka
je zpečetění a znamení jeho smlouvy.

• Starý zákon zná i význam zduchovněný. Nestačí obřezat tělo, ale nechat
se obřezat na srdci Dt 10,16.

Jl 3,1-5 (Svatodušní)

Autor přípravy

Ladislav Beneš

1. První reakce
(spíše řada otázek, na které nemusí být dána odpověď):

☞ Na Neděli svatodušní kázat “o" Duchu svatém? (Prorok říká konkrétně: Duch Hospodinův.) Vždyť kázání je důsledkem díla tohoto Ducha. Co je tedy vlastně obsahem (každého!) kázání po vylití Ducha svatého?

☞ Proč kážeme stále ještě na text z Jl 3,1-5, když jej máme téměř doslovně ve Sk 2, a to právě ve formě “naplnění? Co je specifikum tohoto textu? Oč bychom přišli, kdybychom jej neměli? Revidované luterské perikopy tento text vypouštějí.

J 16,5-15 O příchodu přímluvce

Autor přípravy

David Šorm

1. První reakce
☞ Klasická povelikonoční perikopa
☞ „Duch přímluvce“ - zde více než osobní utěšitel a obránce (obhájce), který by světu ukázal, v čem je např. víra, naděje a láska, vystupuje jako žalobce, který problém světa útočně rozetne. Ukáže totiž, v čem je hřích, spravedlnost a soud.
☞ Ježíš říká, že se nikdo neptá: „Kam jdeš?“, ale Šimon Petr v (13,36) se ptá: „Pane, kam odcházíš? …“; podobně Tomáš pokračuje (14,5): „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ (??) Že by zármutek naplňoval srdce nejen učeníkům…?