Žalm 6 Postní kázání

Autor přípravy

Jiří Hoblík

1. První reakce
☛ Člověk prosící Hospodina, nacházeje se na hraně mezi životem a smrtí, vrávorající nad propastí, napřahuje k Bohu směěá slova.
☛ Poukaz na podsvětí zní téměř jako vydírání Boha, ale hned lze pohled na v.6 pootočit: kdo Boha takto prosí, je si vědom hodnoty svého života - života v přijetí spásy a života k boží chvále. A jeho důvěra v Boha dochází naplnění vyslyšením jeho naříkavé modlitby.

Mk 14,3-9 Pomazání ku pohřbu

Autor přípravy

Svatopluk Karásek

1. První reakce
☛ Čin této ženy má být stále zvěstován. Nevytratila se tato památka ze zvěsti církve?
☛ O jakou památku se jedná?
☛ Významná je situace. Nejde o to, jak se má jednat, ale co je podstatné v určitou chvíli. Jde o rozpoznání.

2. Text
2.1 Poznámky k některým výrazùm
v.3 katakei,sqai ležet za stolem, stolovat
pistikh/j přísada v masti či náznak víry?
v. 6 kalo.n e;rgon krásný čin, velký duchovní výkon
v. 8 muri,zein mazati mastí; pomazat. Užito jiného slovesa, než obvyklejší cri,ein nebo alei,fein

Mk 11,1-11 Vjezd do Jeruzaléma

Autor přípravy

Jiří Mrázek

1. První reakce
☛proč zrovna na oslu? Mělo to zvíře už tenkrát tak nevalnou pověst? Vjezd na koni by byl každopádně důstojnější
☛a vůbec celým tím příběhem se prolíná zvláštní směs velkolepé okázalosti a malosti, která působí až směšně: triumfální jásot - ale místo
triumfálního vozu osel. Velkolepý vjezd - ale míst, abychom se něco více dozvěděli o něm, nahlížíme po většinu perikopy do zákulisí na shánění osla.
☛co tomu asi říkala římská posádka? V době svátků bývala zesílená a obzvláště pozorná.

Jan 17,1-8 Ježíšova modlitba za učedníky (Květná neděle)

Autor přípravy

Ondřej Kolář

1. První reakce
• Text, u něhož stejnou měrou vnímáme věroučnou závažnost jako
nepřístupnost a nesnadnou uchopitelnost. Čtenář má pocit, že beznadějně
klouže po povrchu a nedokáže se dobrat pravého smyslu. Jaký homiletický
přístup zvolit, aby se kázání neproměnilo v teologickou přednášku, která
zůstává vzdálena nejen situaci posluchače, ale nakonec i pozemskému
Ježíši?
• Proč vůbec Ježíš musí prosit o vlastní oslavení? Co konkrétně znamená
oslavení?

Mk 8,31 První předpověď utrpení

Autor přípravy

Jiří Mrázek

1. První reakce
☞proti očekáváním, o kterých se mluví v předchozích verších, je to je to skutečně nečekaný kontrast
☞kde se tu najednou vzaly ty zástupy?

Mt 27,31-44 Ukřižování

Autor přípravy

Miroslav Hamari

1. První reakce na text
☞ Posměch a pohana jsou osvědčenou cestou, jak zbavit člověka důstojnosti. Vytvářejí proces, který má svůj konec (posmívají se a urážejí vojáci, kolemjdoucí, velekněží, zákoníci, starší, spoluukřižovaní, nikdo není proti, ani učedníci).
☞ Sám sebe zachránit nemůže. Lze to vůbec, zachránit sám sebe?
☞ Kdo je Ježíš? Představitelé židů - je král izraelský, představitelé Říma - král židů, částečné poznání s pochybnostmi. Bez respektu k celé stavbě není možné pochopit stavitele.

Mt 6,16-18 (O postu)

Autor přípravy

Jan A. Dus

1. První reakce
☞ Pořád kážeme proti konzumu. Ale nejsme v tom sami pokrytci?
☞ Co je horší: tvářit se utrápeně nebo předstírat veselost?
☞ K čemu je půst, když se po něm zase vrátíme ke starému způsobu života? Snad aby nám lépe chutnalo?
☞ Co je na půstu tak dobrého, že za něj člověku Otec "odplatí"?

Žd 12,1-3 (Postní)

Autor přípravy

Pavel Filipi

1. První reakce
Autor epištoly sáhl znovu ke svému tématu: putování Božího lidu časem mezi křtem a parúsií. Tentokrát však je přirovnal k závodnímu běhu, nejspíše
proto, aby mohl zdůraznit kázeň běžců (avpoqe,menoi v.1), přičemž z předchozího inventáře ponechal “pohled ke Kristu” (v.2 srv 3,1); nově využil “oblaku
svědků” z kap. 11, kterým je lid na cestě doprovázen.

Lk 10,38-42 Marie a Marta - vhodné do postního období

Autor přípravy

Michal Plzák

1. První reakce
☞Přijala jej do domu žena - kde jsou muži? Není to podezřelé, není pochybné chodit k cizím ženám?

☞ Kdyby byl bratr Lazar doma, dovolila by si Marie "lelkovat"? Neuchránila by bratrova přítomnost Martu před plísněním Páně? `Někde chybět' může být
culpa, ale v tomto případě je to culpa felix, neboť tak smíme cosi zvědět.

☞ Je to příběh Marty, nikoli Marie (oproti nadpisu).

☞ Ježíš je vůči Martě nespravedlivý. Marie si může lelkovat, když ji její přičinlivá sestra podporuje! Cítím s Martou a ta chválená sestra-puťka je mi
protivná.

Mk 12, 1 - 12 O zlých vinařích a o synu

Autor přípravy

Miroslav Pfann

1. První reakce
Nebezpečí antijudaistického zneužití.
Základní otázka zní: kdo je ten syn? Odpověď bude komplikovanější. Půjde o to: a) koho myslel Ježíš? b) koho myslela první církev? (Lze to vidět
z odkazů.) c) co s tím my dnes?
Druhá otázka - vedlejší: kdo jsou ti vinaři.
Předběžně: Nehledejme zlé vinaře (stavitele) mimo sebe. Těmi vinaři (staviteli) může být také církev, křesťané. Nejde o to zavrhnout vinaře - stavitele
(židy či instituční církev). Jde o to vidět úhelný kámen.