Slovo milosti

Hospodin praví: Zamiloval jsem si tě, lide můj, a zavolal jsem tě jako svého syna, abys vyšel z otroctví.

Cožpak bych se tě mohl vzdát?

Nedám průchod svému hněvu, protože jsem Bůh a ne člověk.

Jsem Svatý uprostřed tebe a nepřicházím s hněvivostí.

 

Kdokoli vyznáváte víru v Krista, kdo prosíte o Boží milosrdenství a kdo je přejete také svým bližním, nepochybujte, že máte skrze utrpení a smrt Kristovu odpuštění hříchů.

* * *

 

poslyšme slova vzatá z knihy Iz, která Bůh adresuje svému lidu

Zaženu tvou nevěru jak mračno a jak oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. (Iz 44,22)

Přijměme ujištění, že nás nic nemůže oddělit od Boží lásky.

* * *

 

Kristus zemřel za naše hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás dovedl k Bohu.

Všem, kteří se k Bohu obrací v opravdové pokoře a hledají spásu v Ježíši Kristu, ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, zvěstujeme odpuštění hříchů.

* * *

 

Toto praví Hospodin:

Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, odpouští všem, kteří činí pokání a obrací se k němu. Amen.

* * *

Jak bychom mohli zapomenout na Boží věrnost?

Jemu věřit znamená rozpomínat se na jeho dobré skutky.

Když jsem byl skleslý, on mě pozvedl.

Když jsem hladověl po životě, nasytil mne.

Když jsem byl opuštěný, zůstal se mnou.

Když jsem zabloudil, přivedl mě k sobě.

Když jsem se uzavřel do sebe, do svých úzkostí,

do svých nezdarů a do svých vin,

on mě osvobodil, abych se znovu našel,

a nově mě obrátil k druhým.                                  

 

* * *

 

Pro mě, praví Bůh, je každý z vás jedinečný,

každý z vás je vzácným (a křehkým) bohatstvím.

Ať vše, co vás trápí a trýzní, je smazáno

a vaše další kroky ať u mne naleznou novou naději

Štítky