Vyznání víry

Věřím v Boha, který stvořil svět, abychom o něj pečovali a oslavovali v něm  dobrotu a krásu.

On je zdrojem života.

 

Věřím v Boha, který předal svou moc Ježíši Kristu, jenž zemřel jako služebník a byl vzkříšen pro odpuštění a pro svobodu všech lidí.

On je hodnotou našeho života.

 

Věřím v Boha, který nás svým Duchem sjednocuje se svým Synem, abychom přemáhali zlo a byli strůjci pravého pokoje v naději jeho království.

On je smyslem našeho života.

Amen

 

* * *

 

Věřím v živého Boha

Navzdory bolesti a trápení v nás probouzí naději.

Navzdory nezdarům a strachu nás vede ke svobodě.

Navzdory konfliktům a nenávisti tvoří pokoj.

 

Věřím v Boha života.

Navzdory našemu odmítání a naší lhostejnosti probouzí naději

Navzdory našim pochybnostem a otázkám dává smysl našemu životu.

Navzdory smrti, která je v nás a okolo nás, dává nám znovu povstat každý den, kvůli Kristu, který zemřel a žije pro nás.

 

* * *

 

Věřím v Boha

v Boha zaslíbení

který povolává k životu

a vysvobozuje zotročené

On je živý Bůh

 

Věřím v Ježíše Krista

který přišel, aby hledal ztracené

sebe sama vydal pro všechny lidi

aby v jednom domě shromáždil rozptýlený Boží lid

On je naděje tohoto světa

 

Věřím v Ducha pokoje a jednoty

který je zdrojem porozumění a naplňuje vše, co bylo zaslíbeno

On je Duch zaslíbení

Amen

* * *

 

Věříme, že naše víra není majetnictvím Boha, který se dává.

Věříme, že se lidstvo jednou spojí v poznání jeho jména.

 

Věříme, že právě v našem světě se Slovo stalo Člověkem.

Věříme, že spravedlnost a láska na sebe vzaly podobu člověka

a že tento člověk nám dnes přináší svobodu.

 

Věříme, že v tom člověku žije duch stvoření.

Věříme, že tento duch obnovuje život,

otevírá oči

a zahání temnoty.

* * *

 

 

Věříme v Boha Otce

který stvořil nebe a zemi a dal nám prostor k životu

Chce, abychom byli šťastni

Chce, abychom byli pospolu

Nejvíc na něj myslíme, když nás něco trápí

On nás chrání a vždy nám otevírá svou náruč.

 

Věříme v Ježíše Krista

Je to Boží syn, světlo světa.

O vánocích byl malý

Vyrostl u Marie a Josefa

Pozval mnoho přátel

I my jsme Ježíšovi přátelé

Naučil nás modlitbu Páně

Pomáhá nám, abychom působili pokoj

Nechce, abychom zůstali sami

Mluvíme k němu, i když si někdy nejsme jisti, zda nás slyší

Dal nám chléb a víno

Byl přibit na kříž

Na kříži zemřel

O velikonocích byl vzkříšen (i my povstaneme jako on)

Posílá své přátele, aby o něm mluvili, a dává jim Ducha svatého.

 

Věříme v Ducha svatého

Svým rozumem ho nevystihneme

Všechny nás povolává a přichází k nám

Aby nás obdaroval přátelstvím a štěstím, láskou a dobrem,

Dává nám vůli jít dál a sílu a odvahu žít a milovat bližní

 

Věříme, že jsme církev

Církev veliký zástup, který má Bůh rád

 

Setkáváme se v jeho jménu, abychom zpívali, modlili se,

Abychom slyšeli a hlásali dobrou zprávu

Abychom přijímali svátosti

Abychom byli se všemi ostatními přáteli v Kristu.

 

* * *

 

Věříme v Boha Otce

jemuž nic není nemožné

Z ničeho dává zazářit světlu - i z temnoty našeho života.

Všechno stvořil

Jen v něm má život smysl.

 

Věříme v Ježíše Krista

našeho Bratra a Pána

Světlo, jež svítá v lidských temnotách

Jeho soud dává svobodu

A jeho vzkříšení probouzí naději i v našem životě

Čeká nás nyní u Boha

Jeho otec je i naším otcem

 

Veříme v Ducha svatého

Přítele a průvodce

Přítomnost otce i syna v našich dnech

Je studna uprostřed pouště

Síla života

 

Věříme, Pane.

 

* * *

 

Věřím v Ježíše Krista

Jediného Spasitele a Pána

Byl pravým člověkem

Zemřel na kříži pro své bližní, pro svět, pro mne
Byl vzkříšen
Je přítomen a shromažďuje svou církev

Působí skrze lidi, aby svět dovedl k cíli: ke smíření v lásce

Proto nevěřím v žádný osud,

Nevěřím  ve válku ani v nenávist, v katastrofy, nemoci, zkoušky ani smrt
Neboť věřím, že nás Ježíš osvobozuje, abychom se sami mohli rozhodovat
Díky němu má můj život smysl

Díky němu má smysl i celý svět

Proto věřím v Ježíše, jenž přichází

 

* * *

 

Věříme, Pane, že jsi uprostřed nás
Věříme, že zlo a smrt nemají poslední slovo
Věříme, Pane, že děláš první krok ke každému z nás

Věříme, že nás hledáš, když se nás zmocňuje strach a hřích

Chceme dát prostor odpuštění a pokoji, které dáváš, a s tvou pomocí je chceme sdílet i s druhými lidmi

Věříme, Pane, že jsi Boží syn, jenž svým životem i smrtí ukázal velikou Boží lásku k člověku

Posíláš nás k bližním, aby tě i oni našli a uvěřili v tebe

S tvou pomocí, ve tvé síle a ve tvém světle, s tvým slovem a s tvým chlebem se každý den vydáváme na cestu do služby přátelům

Víra v tebe nám přináší radost, Pane.

 

* * *

 

Věříme v Boha.

Navzdory jeho tajemství a tichu věříme, že je živý.

Navzdory zlu a utrpení věříme, že učinil a určil svět k dobrému životu.

Věříme navzdory omezením svého rozumu a vzdorujícího srdce.

 

Věříme v Ježíše Krista.

Navzdory stoletím, která nás oddělují od času, kdy se narodil, věříme v jeho Slovo.

Navzdory nepochopení a odmítání věříme v jeho vzkříšení.

Navzdory jeho slabosti a chudobě věříme v moc jeho království

 

Věříme v Ducha svatého.

Navzdory všemu zdání věříme, že vede svou církev.

Navzdory smrti věříme v život věčný

Navzdory neznalosti a nedostatku víry věříme, že království Boží je pozváním pro všechny. Amen

 

* * *

Věříme v Boha, všemohoucího Otce,

stvořitele nebe i země, Boha jediného.

 

Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, jediného spasitele,

jenž přišel, aby žil v tomto světě,

zemřel na kříži a byl vzkříšen.

Vždy - stejně jako dnes - je přítomný mezi námi.

Jeho slovo je Pravda.

 

Věříme v Ducha svatého, který nám dává žít a růst ve víře.

Věříme, že církev je rodina Božích dětí, která očekává příchod Božího království.

* * *

Pane, ty nejsi jako mříže vězení: ty jsi otevřená brána

Zveš nás ke svobodě
abychom vstoupili
a pak vyrazili za tebou a k bližním

 

Pane, ty nejsi vyjetá kolej ani zátaras: ty jsi cesta

Zveš nás,

aby nám minulost byla pomocí
abychom plně žili v přítomnosti

a do budoucna hleděli s důvěrou

 

Pane, ty nejsi temnota ani bludný kámen: ty jsi světlo

Zveš nás

abychom ve svém světě poznávali, že jsi přítomen

Štítky