Poslání

Chvála tobě Hospodine,

neboť ty nám umožňuješ poznávat jeden druhého a tak žít radostí ze setkání.

Prosím: otevři nyní moji duši pro tvou lásku ke všem.

Nauč nás říkat upřímně tvé jméno.

Pomoz nám i našima rukama a naším srdcem spolutvořit náš svět tak, jak ty to chceš.

 

* * *

 

Požehnán buď Hospodin.

On nám dal své slovo, abychom jej poslouchali,

on nám zaslíbil své království, abychom měli naději.

(Jděte spolu s druhými odvážně a s pokorou.)

Protož nermuťte se, nýbrž radost Hospodinova budiž síla vaše. (Netrapte se. Radost z Hospodina bude vaší záštitou.)             /Neh 8,10/

 

* * *

 

Jděte nyní a slovem i skutkem uvádějte ve známost evangelium a dělejte si starost o spravedlnost, lásku a pokoj.

Jděte v naději setkání s Ježíšem Kristem mezi nejmenšími z našich bratrů a sester

a žijte v naději Božího navštívení.

 

* * *

 

Mějte čas si hrát, je to tajemství dětského srdce.

Mějte čas se smát, je to doušek čisté vody.

Mějte čas dávat, je to chléb pro hladové.

Mějte čas milovat a být milováni, je to milost Boží.

Mějte čas modlit se, je to vaše síla na zemi.

 

* * *

 

Ať vaše radost, vaše dílo i vaše slova vypráví o vaší naději

a jsou zaslíbením toho, co přichází od Boha.

 

* * *

 

(1P1,3): Jděte a chvalte Boha Otce našeho Pána:

ze svého velkého milosrdenství nám dal nový život, když vyvedl Ježíše Krista ze smrti do života. V něm máte živou naději.

Štítky