Požehnání

Boží pravda, kterou žádná temnota nezahalí,

ta ať vám svítí na cestu, kdybyste bloudili;

ať vás provází, kamkoli půjdete.

 

Boží naděje ať je vám budoucností,

tam kde jiní nevidí nic než tmu, beznaděj a konec;

ať vás chrání před strachem z lidí i z příštích dnů a let.

 

A Boží láska, bez které se životní zahrada mění v poušť, Boží láska ať oživuje vše dobré, co skomírá;

ať vám dodává chuť do života, radost z toho, že tu můžeme být,

a ať vás naplní pokojem.

 

* * *

 

 

Věříme, že si nás Bůh zamiloval

a z milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději;

věříme, že co Kristus Ježíš udělal, udělal i kvůli nám a pro nás.

Ať vás ta víra a s ní Boží láska a pevná životní naděje vede přes všechna úskalí,

ať vás potěšuje a podpírá

a ať je vám zdrojem moudrosti a síly ve všem, co je před vámi, co máte udělat a prožít.

Amen.

 

* * *

Hospodin kraluje!

Vy, kdo na něj spoléháte a kdo ho milujete, mějte v nenávisti zlo.

Hospodin střeží duše svých věrných a vytrhuje je z rukou svévolníků.

Radujte se všichni, koho Boží milost učinila spravedlivými, vždyť pro vás je zaseto světlo,  radost pro ty, kdo mají přímé srdce.

 

* * *

 

 

Dobrořeč, duše má, Hospodinu a všecko nitro mé jménu svatému jeho,

dobrořeč, duše má, Hospodinu a nezapomínej na všecka dobrodiní jeho,

kterýž odpouští tobě všecky nepravosti, drží tě při životě, korunuje tě milosrdenstvím a slitováním

a nabízí ti smíření, neboť je milostivý, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství.

Dobrořeč, duše má, Hospodinu.

 

* * *

 

 

Když přijdou v životě těžké okamžiky,

kéž víte, že na ně nejste sami

- protože Bůh je přece blízko, je s vámi.

Je s vámi i ve chvílích dobrých.

A tak ať vás v životě provází a posiluje naděje,

že na svůj život nejsme sami.

A Boží láska a milosrdenství ať naplňují vaše dny

a ať vedou vaše kroky, kamkoli půjdete, až do konce.

Amen.

* * *

Milost vám a pokoj od toho, který byl, který je a který přichází.

Milost vám a pokoj od Ježíše Krista,

věrného svědka a vládce králù země.

Vždyť on je prvorozený z mrtvých

- díky němu jsme zproštěni hříchů a jsme Bohu blíž.

Ať vás tedy Boží pokoj provází ode dneška už napořád na všech životních cestách, po nichž máte projít;

nechť se to děje Bohu k slávě a vám i vašim bližním k radosti a k naději.

 

* * *

 

 

Ať vám milost dělá život krásným a bohatým před Boží tváří,

láska ať vás provází a hřeje

a ať vás brání před chladem a mrazem lidské zloby

a Boží pravda ať vám svítí na cestu, když se moci chopí tma.

 

* * *

 

 

Hospodin je váš ochránce, stín po vaší pravici.

Věřte: nezaspí ten, jenž o vás má starost a péči.

Nedopustí, aby vás zničilo to,

co člověka ohrožuje, když svítí slunce,

ani to, co za noci, když vyjde měsíc.

Vždyť váš život Hospodin chrání od zla

- tak je tomu od počátku, kdy jsme ještě ani nebyli,

až do posledního dechu, ba i potom.

Milost a pokoj Boží ať vás provázejí, kamkoli půjdete. Amen.

 

* * *

Zpívejte Hospodinu novou píseň,

vždyť před očima všech národů zjevil svou spravedlnost

a nezapřel své milosrdenství.

Ať vás jeho milost, láska a pravda provázejí, kamkoli zamíří vaše kroky;

Boží pokoj ať prozáří vaše dny a vede vaše cesty.

 

* * *

 

Ne nás, Hospodine, ale svoje jméno oslav

pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

Vy všichni, kdo tu jste, doufejte v Hospodina,

je vám pomocí a štítem.

Jste jeho požehnaní, vždyť učinil nebe i zemi:

nebesa patří jemu, ale zemi dal lidem.

Hospodin na nás pamatuje a žehná nám:

žehná malým i velkým.

Mrtví nechválí už Hospodina,

nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.

Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. Amen.

 

* * *

 

Doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.

Hospodin na nás pamatuje a žehná všem, kdo ho respektují,

jak malým, tak velkým.

Jste jeho požehnaní; on učinil nebesa i zemi.

Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem.

Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. Haleluja.

* * *

Hospodin je králem navěky a navždy;

neopustil nás, nezapomněl

a zjedná pro všechny právo své pravdy a svého milosrdenství.

Proto se nebojte:

Bůh sám je s vámi, aby zachoval vaše tělo, duši i ducha,

a jeho milosrdenství je věčné.

 

* * *

 

 

Přímluvce, Duch svatý,

kterého pošle Otec ve jménu mém,

ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!

Načerpejte si, milí přátelé, Boží posilu pro svá životní úskalí a pro všechna svá životní rozhodnutí a potom k nim jděte v pokoji. Kéž vás při tom, všem Boží pokoj doprovodí.

 

* * *

 

 

Ať se děje, co děje, ze všeho nejvíc hledejte pro život

Boží kralování a spravedlnost.

Protože opravdu šťastni - blahoslavení - jsou ti, kdo žijí tam, kde vládne Bůh a kde se žije podle Boží vůle. Ne že by nemohla přijít vichřice - ale nezbourá jim jejich životní dům.

Tak ať vás provází Boží pravda a milosrdenství v dobrém i zlém a ať vám svítí na cestu, když před vámi bude tma. Amen.

* * *

Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha,

neboť nás oděl rouchem spásy, zahalil nás pláštěm spravedlnosti.

 

Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí,

jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto,

tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody.

 

Ať vás tento Izajášův vzkaz provází do letošních Vánoc: aby pro vás tyto svátky byly časem radosti a pokoje.

 

* * *

 

 

Zpívejte Hospodinu novou píseň;

zpívejte o tom, co pro nás udělal.

Před očima všech lidí ukázal svou spravedlnost

a nabídl ji k životu i nám.

My tuhle příležitost můžeme popadnout a užívat si jí:

třeba nám nebude v životě vždycky jen dobře a veselo

- ale že nás Pán Bůh má rád, to nám nikdo nesebere.

A tak ať vás milost, láska a pravda provázejí, kamkoli zamíří vaše kroky,

a Boží pokoj ať prozáří vaše dny a vede vaše cesty.

 

* * *

 

Pokoj vám všem i láska a víra a milost

od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.

Amen

* * *

Dejme si poradit od krále Davida:

Naději slož v Hospodina.

Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději svou slož v Hospodina!

 

Kéž vám takto vložená a nasměrovaná naděje prozáří život:

aby strasti byly lehčí, láska pevnější a radost opravdovější.

Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého ať jsou se všemi vámi. Amen.

 

* * *

 

Hledejte nejprve Boží království

a jeho spravedlnost učiňte svou životní průvodkyní.

Odtud z kostela si odneste zvěst o milosti, jež tonoucí drží nad vodou a zbloudilé vyvádí z bažin.

Žijte z ní: a kéž Boží milost naplní vaše dny pokojem, pravdou a láskou, ať už půjdete kamkoli. Amen.

 

* * *

 

I když půjdu roklí šeré smrti,

nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Ať vás boží milosrdenství provází (abyste šli dobrou životní cestou),

ať vám dává svobodu (abyste se nebáli a ničemu neotročili),

ať vás přidržuje (abyste byli stálí a pevní),

ať vás inspiruje (abyste byli pravdiví a věrní),

ať vám dělá život krásným (abyste přijímali i rozdávali lásku a naději).

* * *

Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

Ať vás boží milosrdenství provází (abyste šli dobrou životní cestou),

ať vám dává svobodu (abyste se nebáli a ničemu neotročili),

ať vás přidržuje (abyste byli stálí a pevní),

ať vás inspiruje (abyste byli pravdiví a věrní),

ať vám dělá život krásným (abyste přijímali i rozdávali lásku a naději). 

Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!

Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády.

Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

 

* * *

 

 

Těžko říct, jaké dny nás čekají:

ale ať vám v nich určitě neschází Kristova milost,

vždyť bez ní by náš život stál pevně leda jako dům na písku.

Těžko říct, čeho se kdy lekneme a co nás rozesmutní:

ať vás při tom vždycky podrží Boží láska, díky které nejsme sami ani ve smutku a trápeních.

Těžko říct, jaké úkoly nás kde čekají, kdo nás bude potřebovat a co je třeba udělat:

ať vás vždycky vede přítomnost Ducha svatého

- abyste neklesali pod tíhou zbytečných úkolů ani neúnosných břemen, ale abyste poznali a našli, co je dobré, Bohu milé, dokonalé, a obnovili tím svou mysl. Amen.

* * *

Bůh přinesl do našeho světa milost.

Lidi o ni až tak nestáli, a přece je tu:

smíme žít v Kristu, což znamená, že si nás Bůh vybral

a předal nám pozvání na velikou hostinu božího království.

Kdo o ni nestojí, nemusí pozvání přijmout.

Kdo však chce, je zván.

Tak tedy vězte, že jste zváni.

A patří k tomu ještě něco: že kdyby vás potkalo nějaké trápení a utrpení, nejste na něj sami. Stojíte přece na pevném základě, který kalné vody neutopí.

 

Ať vás pozvání boží milosti provází celým životem,

ať vás zbavuje tíhy vin a kéž vás přivede k ochotě odpustit.

Ať vás láska Boží provází na každém kroku a kéž vás naplňuje vnitřní radostí a pokojem.

Amen.

 

* * *

 

Počíná-li člověk ničemnosti,

zplodí trápení a křivdy.

Bůh je spravedlivý soudce; každý den má proč vzplanout hněvem,

on, jenž hledí k srdci člověka.

 

Kéž je konec zlobě svévolníků. Dej, Bože, ať spravedlivý stojí pevně!

Štítem je nám Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce.

Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý,

budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího.

 

* * *

Vezměme si k srdci na cestu domů (jako poslání a požehnání) Ježíšova slova ze samého závěru Matoušova evangelia:

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.

Rádi bychom, Pane, honí se nám hlavou: jen nám k tomu dej dost síly a moudrosti a taky věrnost. A když šlápneme vedle, dopřej nám zase znovu kus svého milosrdenství a veď nás lepší cestou, prosíme.

K čemuž patří v evangeliu úplně poslední Ježíšova věta:

 

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Ať vás tedy pravda a láska provází, kamkoli máte namířeno, a naděje od samého Pána Boha ať vám přitom svítí na cestu.

 

* * *

 

Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi,

tvoje věrnost se dotýká mraků.

Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo,

propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy;

zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine.

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože!

Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.

Osvěžují se tím nejlepším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít dáváš.

U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého

budiž se všemi vámi.

 

* * *

Boží milosrdenství sahá až k nebi, kéž se s ním neminete;

a Boží věrnost dotýká se mraků, kéž zastihne a promění i vás;

ať ve vás přebývá láska, jež i poušť mění v zahradu,

a naděje na dobrou Boží budoucnost kéž vás neopouští.

 

* * *

 

Bůh milosti vás povolal ke své věčné slávě

- abyste byli pevní a abyste měli podíl na jeho dokonalosti.

Kéž vás chrání před větším trápením, než unesete.

Kéž vám dá sílu a naději, abyste byli jeho svědky:

to on si vás zamiloval a umyl vás od hříchů.

Jemu buď vzdána čest a sláva.

 

* * *

 

Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu,

on je naše pomoc, náš štít.

Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

 

Ať se vám dobře žije v tomhle světě,

který má tak daleko do rajské zahrady

- ať se vám v něm dobře žije,

protože vaším štítem je sám Bůh.

Nabízí se, že vám bude i radostí a pomocí:

tak berte, žijte, radujte se, jděte v pokoji

a na cestu si vezměte s sebou - pro sebe i pro druhé - zvěst Hospodinovy pravdy a milosrdenství. Amen.

 

* * *

 

K Bohu, jenž slyší naše modlitby,

přichází celé tvorstvo.

Vás, koho přemohly nepravosti,

vás jenom on může zprostit tíhy vašich nevěrností,

a on to taky udělá:

On, Bůh, jenž se stará o náš svět.

 

Blaze tomu, koho vyvolí a přijme.

Ať vás jeho milost provází od začátku do konce,

od rána do rána.

Ať teď půjdete domů nebo na kraj světa,

kéž je Pán s vámi. Amen

 

* * *

 

Setba i žeň a chlad i žár,

léto i zima a den a noc,

to vše náleží pod Hospodinovo požehnání

a my smíme žít v síle slibu, který Bůh dal:

že se na všechny tvory vztahuje jeho milosrdenství.

 

Ať vás Boží láska naplní radostí a pokojem,

vždyť žijeme své dny i noci v jeho zaslíbení.

Ať vám Boží pravda dává sílu k životu:

vždyť jsme povoláni, abychom byli jeho svědky.

Ať vás Boží naděje utvrzuje v jistotě:

vždyť nás Bůh provází, abychom se nemuseli bát lidské zloby, ďábelských nástrah, ba ani smrti.

Pán s vámi. Amen.

* * *

 

 

Záměry Hospodinovy platí věčně,

úmysly jeho srdce po všechna pokolení.

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem,

lidu, jejž si zvolil za dědictví.

Hospodin bdí nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,

aby je i ze smrti je vysvobodil.

 

* * *

 

Hospodin ať je před tebou,

aby ti ukázal pravou cestu, a tys měl za kým jít.

Hospodin ať je vedle tebe, aby tě mohl vzít za ruku a ty jeho.

Hospodin ať je za tebou, aby tě ochránil před zlými lidmi

Hospodin ať je pod tebou, aby tě chytil, když bys snad padal.

Hospodin ať je u tebe, aby tě těšil, když budeš smutný

Hospodin ať je i tvým pastýřem

Zůstávejme s Hospodinem. On s námi zůstává.

 

* * *

 

Buď s tebou Pán,

aby ti ukázal pravou cestu.

Buď vedle tebe Pán,

aby tě vzal do náruče a ochránil tě před nebezpečím.

Buď Pán za tebou, aby tě chránil před záludností zlých lidí.

Pán buď pod tebou, aby tě zachytil, když budeš klesat.

Pán buď  v tobě, aby tě potěšoval, když budeš v zármutku.

Pán buď kolem tebe, aby tě chránil, když tě druzí přepadnou.

Pán budiž nad tebou, aby ti žehnal.

Tak ti žehnej dobrotivý Bůh. Amen.

* * *

Požehnej nám, Bože,

měsíc a slunce nad námi,

zemi a vodu pod námi,

přátele kolem nás,

tvůj obraz hluboko v nás,

cestu a odpočinutí před námi.

Amen

* * *

 

Boží dobrota ať vás posiluje,

když přijde slabost,

Boží láska ať vás povzbuzuje,

když nevíte kudy kam,

a Boží milost ať vás provází od východu slunce až do západu,

nyní i vždycky. Amen

Požehnání tobě uděliž Hospodin, a ty spatřuj dobré věci po všecky dny života svého.

* * *

 

Odpuštění, jakého je schopen jenom Bůh

a jaké my jen nedokonale napodobujeme

a tlumočíme lidem kolem sebe,

takové odpuštění ať vás provází, kamkoli půjdete.

Pravda, k níž jsme pozváni a povoláni,

ať vám nedá spát, vládneli bezpráví, lhostejnost a lež.

Láska, která je největší ze všech darů,

ať vás pozvedá z prachu, když jste smutní a opuštění,

a ať vám dává sílu a vede vás k pevné naději a k pokojnému odpočinutí. Amen.

* * *

Bůh naděje ať zahrne naše srdce radostí a mysl pokojem,

abychom z jeho moci nalézali svobodu a nadějná východiska.

Amen

* * *

 

 

Sestry a bratři, svěřuji vás dobrotě všemohoucího Boha

a lásce jeho jednorozeného Syna

i milosti jeho svatého Ducha.

Ať je strážcem vašeho života, abyste chodili ve světle pravdy

a aby se na vás naplnily jeho sliby. A na mně ať se naplní také.

Jděme v pokoji a kéž nás provází požehnání Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

* * *

 

 

Hospodin pro nás učinil velké věci.

Ať jeho láska ve vás zůstává a dává vám odvahu činit veliké věci pro vaše bližní na zemi - ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen.

 

* * *

 

 

Bůh Otec ať ve vás obživí milost vašeho křtu.

Kristus vzkříšený ať provází celý váš život.

Duch ať vám dá již nyní účast na novém světě.

Jděte v síle, kterou jste dostali. Amen.

 

* * *

Snad ani není dynamičtější a povzbudivější přikázání než toto: Žijte!

Žijte, vždyť Slovo Boží zůstává na věky, poselství naděje na našich cestách.

Žijte, ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen

 

* * *

 

Jeho jméno je Vládce pokoje

(neboť v něm se uskutečňuje zaslíbení pro všechny).

Pokoj Boží přichází.

Jeho světlo svítí před námi

a předchází nás krok za krokem,

aby neslo slovo Božího pokoje všem lidem.

Ať nás to světlo osvítí a zaplaví

ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.

Amen.