Ezechiel 36,24-28 a Skutky 1,6-14 (neděle po nanebevstoupení)

Autor přípravy

1. První reakce
• něco se mění – předěl, Ježíš tady byl a už není, změna, pro tohle období
– už bez něj – zaslíbení
• nepotřebujeme znát čas a lhůtu
• Ezechiel: vezmu vás, shromáždím, přivedu do vaší země
(předchozí verše: 17nn: popis toho, jak lid zemi poskvrnil, je nečistá – je
proto potřeba, aby odešel?, aby mohlo opravdu dojít k očistě?
v.29 - očista země (minule – potopa světa, duha...smlouva mezi Bohem a
celou zemí, nejen lidmi)
• k očistě dochází proto, aby Boží jméno nebylo znesvěceno mezi
pronárody – takže nejde o samotný lid? taky se s námi děje něco za
nějakým účelem? – třeba to, že se s člověkem něco děje, má být pro
někoho znamením
• příslib očisty, obnovy – nové srdce, působení ducha – člověk bude lepší
– takže nemůžeme být lepší bez Boží pomoci? takže vlastně nemůžeme za
to, když jednáme špatně? jsou věřící lidé lepší než nevěřící? mají přece
srdce obnovené...
• jaká má být naše aktivita? jen se nechat očistit? nabídnout se k proměně,
k očistě? (jarní prohlídka vozidla v servisu)
• dar Ducha opravdu bez našeho přičinění – my se mu můžeme jen otevřít
- nebo nás „přepadne“, i když o to nebudeme stát, třeba úplně nevědomky?
• jak to bylo s učedníky? loučili se s Ježíšem, byli na hoře, hleděli vzhůru,
něco očekávali - máme zaslíbení, že něco dostaneme - vyhlížet to,
očekávat, prosit
• pořád se jedná o lidi, území, slova, činy
• výměna srdce - o něco přijdeme - o srdce kamenné, které je
nedotknutelné, budeme zranitelní, budeme cítit bolest... (knížka Hora a
ptáček) – chceme to?
• dostali nové srdce...ale za chvíli už to s nimi zase nebylo slavné...je to v
Bibli pořád dokola...až ta nová říše, která nevíme, kdy přijde (Sk 1), bude
dokonalá.

• období velikonoční (mezi Velik.. a svatoduš. svátky, úžeji po
nanebevstoupení): záchrana, posila na cestu (poutníci do Emauz -
vydáváme se na cestu - nezůstat s pohledem upřeným: k zemi - jako ti, kdo
šli do Emauz, ani nahoru - jako ti, kdo hleděli vzhůru po nanebevzetí
Ježíšově) - asi jde o cestu v kontrastu ke strnulosti (pohledu, myšlení,
srdce, kroků...) - posilou na tuhle cestu je duch, jít a činit (vůbec něco -
dobrého) můžeme jen s novým srdcem
• obnova země a lidu po návratu z exilu nedokonalá - je to závdavek toho,
co teprve přijde (protože člověku byla ponechána svoboda s novým
srdcem naložit, jak chce - ani nové srdce nejedná automaticky dobře -
musí dostat „svolení“ člověka) (minule a kázání v neděli: obnova země po
potopě, smlouva - ale stvoření je stále zlé, ale snad trochu míň)
• zaslíbená země, lidé s novým srdcem, kousek (záblesk) ráje na zemi,
ostrůvky pozitivní deviace - když necháme mluvit (a plakat nad bolestí
světa) to nové srdce
• velké zaslíbení obnovy, změny: změna místa (shromáždění do země),
čistota, umytí, nové srdce, duch - hodně se toho změní - asi různé obrazy
pro to, jak Pán Bůh působí na člověka a v člověku

Jde o Boží jméno - to hlavně v předchozích verších. B. jméno jako čistý
stan, místo bezpečí a lásky, Pán Bůh chce být tímhle stanem pro lidi, ale
ten stan je znečištěn a pak se stane nelákavým. Proto to Pán Bůh chce
napravit. Očistit své jméno. Jako jméno firmy - když bude mít špatnou
pověst, přijde o zákazníky, nebude lákavou. Znečišťujeme my jméno
„Boží firmy“? Jak?

Otázky:
• Co nás teď znečišťuje? (modly, hřích, slova, činy, co jsme
udělali/neudělali... co jsou ti ukydaní bohové?)
• V židovství tradice a rituály očišťování hodně důležité - jak je to s námi?
Jaké jsou křesťanské rituály, možnost očištění? (článek v Respektu o
kněžích zneužívajících děti - kritika církve, že zločin zařadí mezi hříchy,
a tak je snadněji očistitelný - jde jen o věc před Bohem - je to viděné
hodně kriticky, vnějšně... ale není to tak?)
• Co je v našich rukách (a odpovědnosti), a co není? Můžeme - nemáme-li
nové srdce, srdce z masa od Pána Boha - za to, že se chováme zle? A nebo

to srdce máme (křest), ale jednáme proti němu? Petr zradil, ale nemusel,
Jidáš zradil, ale nemusel...

2. Text
• Ez - zaslíbení země, přivedu vás... v tom srabu, kde jste, jste vlastní
vinou, ale Pán Bůh vás v tom nenechá - dá vám zemi - ale, aby to tam zase
nešlo od deseti k pěti, chce změnit vaše srdce
• Sk - kdy bude království obnoveno, nám není dáno znát
DS učiní lidi svědky - poslední slova Ježíšova před odchodem - poslední
úkol, který jim dal
• Obraz: země, stát, království, volby... uspořádanost (Hospodin zahnal při
stvoření chaos, nějak svět uspořádal - i uspořádání lidské společnosti je boj
proti chaosu, anarchii) - možná to je to Ř 13 - vztah k veřejné moci - Bůh
je proti chaosu; obraz království, říše je použit i pro Boží zemi (Boží
království)

2.1. Poznámky k překladu
v.25: očištění od nečistoty - co se myslí tou nečistotou? hřích,
modloslužba (v.17 - jako ženská nečistota); rhej' be pure, clean.
v.26: dá/odejme smířit se s tím, že o něco přijdeme – o srdce z kamene
(které leccos vydrží)
v.27: dám, učiním, abyste chodili, ostříhali, činili (podle řádů a nařízení
– řády a nařízení jsou k čistotě)
v.28: budete bydlet zemi už jsem dal vašim otcům (nic nového – mohli
jste tam být pořád)
budete můj lid – já budu váš Bůh (smlouva)
Spousta zásadních a výmluvných slov:
• srdce, duch, země, (ne)čistota, řády, můj lid, váš Bůh
• slovesa: vzít, dát, vést, očistit, činit, ostříhat

2.2. Komentář
• jazyk exodu a taky následující kapitoly (37,23)
• naděje do budoucna je jen v Bohu - v tom, jaký je, co bude napravovat
a narovnávat, co bude dělat, kvůli svému jménu – protože je Bůh – patří
to k němu (jsem, který jsem - to (takové) je jeho jméno – proto se na vás
nemůžu vykašlat)
• v oddílu (už od 34. kapitoly) jde o nesení zprávy o spasení

• pravidla kumránské komunity – očista vodou + zřeknutí se hříchů,
změna srdce
• už u Ez pozorovatelné náznaky křtu (křest proselytů, iniciační očista při
vstupu do kumrán. komunity) – křest
• Ř 8,15-16
• „Budete mým lidem, já vám budu Bohem“ (Ez 11,20; 14,11; 34,31;
37,23).
• 2 smlouvy: Gn 9,8-17 (po potopě) a Gn 17 (Abraham) – těmto
smlouvám zůstává Hospodin věrný – starší jsou přísliby země, pak příslib
Boží přítomnosti, svatosti – i u Ez - úzce propojena země a Boží svatost
• Jr 31,31-34 – obnova smlouvy z Chorébu, smlouva bude v srdci – na
tohle Ez asi navazuje
• (Jeremjáš: 627 – zač. půs., za vlády Jóšijáše, stopy mizí 587 – po pádu
Jeruzaléma odvlečen soukmenovci do Egypta;
Ezechiel: jeruzalémský kněz, odvlečen do Babylona při první deportaci
597 – zde prožil pád Jeruzaléma 587/6)
• trvalost smlouvy vs. smlouva nová (Kumrán; křesťané) – napětí (židé –
křesťané – příbuznost)

Poznámky k nanebevstoupení (podle H. Künga)
• takto oddělené od vzkříšení jen ve Sk (vznik mezi lety 80-90) – tato
tradice v prvotní církvi neexistovala (později zapracováno také do Mk)
• předpokládá se antické trojpatrové vidění světa
• v Bibli byli na nebe vzati také Henoch a Elijáš, říká se to o dalších
antických velikánech (Hérakles, Empedokles, Romulus, Alexandr Veliký,
Apollonios z Tyany)
• nanebevzetí jako modelová představa, kterou tenkrát lidé znali
Pravděpodobné Lukášovy motivy:
1. znázornění nenázorného vyprávění o vyvýšení – vzkříšený Ježíš
s konečnou platností vchází do skutečnosti Boží
2. asi korekce příliš brzkého očekávání, že se Ježíš vrátí ještě za první
generace
Přijde (zatím) ne Ježíš, ale Duch svatý, aby vyzbrojil učedníky k misii.

3. Teologická témata
• čistota, očištění (hřích, modly, svatost)
• duch od Boha 28

• řády a jejich dodržování
• dar země, smlouva

4. Podněty ke kázání
• Sk – co tu stojíte a hledíte k nebi – (teď máte jiný úkol – to vám řekl Pán
Ježíš ještě těsně před tím, než odešel) – s čím přicházejí v Bibli andělé –
s jakými slovy – kdy – když je člověk bezradný
• Ježíš jim řekl, co se stane (dostanete Ducha svatého a budete mi svědky),
je vzat, oni se diví, přijdou andělé – potvrzují slova, že Ježíš opravdu
odešel a opravdu zase přijde
• Lukášovo dělení času (kalendáře) – napětí: těhotná doba – učedníci jsou
se vzkříšeným Ježíšem u stolu, stalo se něco neuvěřitelného, tak to už je
asi blízko ta nová doba, srdce jim buší v krku – Pane, už je to asi blízko!
Ježíš je možná trochu klidní (mírní) – ještě to nebude hned, ale něco se
stane - dostanete sílu DS – co to je?
• Duch svatý pracuje při lidech už dlouho – mluvili o tom proroci, např. Ez
• Duch svatý – proměňování člověka, světa, srdce, lidského slova – stane
se svědectvím, osloví
• Aby ten duch byl opravdu silný, něco překonal, musí být od Boha.
• Mezičas mezi nanebevstoupením a svatodušními svátky: učedníci taky
v tom mezičase – co dělají? Nejsme my taky v nějakém mezičase? Duch
svatý není něco, co na člověka sestoupí a už na něm zůstane přilepené
nebo přirostlé – pořád jsme v potřebě nového ducha. Nemáme ho jednou
pro vždy v kapse... nedisponujeme jím.
• Pořád znovu prosit o ducha, o obnovu, o nové srdce – s tím lidem
izraelským a Ezechielem vyřizovaným příslibem to bylo taky tak – pro
dnešní den dostanete ducha a srdce.

Písně:
Stvoř srdce čisté, Bože, mi; Nová země, nové nebe;
D - 673: Dej odvahu včas slyšet; 675: Přijď již, přijď Duchu stvořiteli
Knížky:
Kierkegaard - Čistota srdce; Hora a ptáček (Der Berg und das Vogelchen)

edice

29