Biblický text a název Seřadit sestupně Liturgické období - příležitost Autor přípravy edice
J 16,5-15 O příchodu přímluvce svatodušní David Šorm 22
1 Kor 15,1-12 Kérygma o vzkříšení velikonoce Jan Lukáš 12
1 Petr 3,13-22 Zachovávejte si dobré svědomí... Rut Dvořáková 15
1 Te 4,13-18 Nechceme vás nechat v nevědomosti velikonoce Štěpán Brodský 19
1Jan 2,28-3,10 Naděje, jež něco žádá Georges Besse 20
2 K 13,11-13 Pozdrav Ladislav Havelka 22
Ester 2,10 /2,5-18/ Ester královnou Lýdie Mamulová 15
Ex 12,21-36 Hod Beránka velikonoce Tomáš Trusina 21
Exodus 14,15-31 Přechod přes moře velikonoce Tomáš Trusina 21
Ezechiel 36,24-28 a Skutky 1,6-14 (neděle po nanebevstoupení) Lenka Ridzoňová 29
Gn 19,30-38 Lot a jeho dcery Abigail Hudcová 22
Gn 28,10-19a Jákobův sen v Bét-elu Lubomír Kabíček 4
II.Král 7,1-16 (raději 3-16) Miloš Rejchrt 1
Iz 5, 1-7 Píseň o vinici Hana Pfannová 27
Iz 25,6-8 (kázání pro den díkčinění) Díkčinění Jiří Hoblík 9
J 1,35-51 Povolání učedníků Pierre Magne de la Croix 2
J 14,1-6 Věříte v Boha, věřte i ve mne Petr Pivoňka 26
J 21,(1-14) 15-19 Měl Petr Pána Ježíše rád? velikonoce Miroslav Pfann 19
J 21,1-19 Zjevení Vzkříšeného velikonoce Jacques Lantz, Claude Schmied 3
J 5,1-18 Uzdravení u rybníka Bethesda Advent André Rossier, Ulrich Ruegg 1
Jakub 2,14-26 Víra bez skutků je mrtvá (?) Jiří Mrázek 27
Jan 17,1-8 Ježíšova modlitba za učedníky (Květná neděle) Květná neděle, Půst Ondřej Kolář 29
Jl 3,1-5 (Svatodušní) svatodušní Ladislav Beneš 9
Joz 5,1-12 (Obnova obřízky) Michal Kitta 12
Jr 29 Zítra není včera Jean Hadey 22
L 8,40-56 (Vzkříšení dcery Jairovy) Advent Anne-Laure Zwilling 1
L 9,57-62 O rozhodnutí k následování Petr Gallus 15
Leviticus 19,17-19 Milovat budeš bližního… Pierre Magne 18
Liturgie večeře Páně
Lk 10,38-42 Marie a Marta - vhodné do postního období Půst Michal Plzák 8
Lk 11, 5-13: O vyslyšení proseb (neděle Rogate) Dagmar Hrubantová 29
Lk 11,14-28 Ježíš vyhání démony Pavel Pokorný 4
Lk 12,15-21 O boháči a stodolách Štěpán Brodský 27
Lk 14. 16-23 Podobenství o hostině Světlana Krynská 3
Lk 18,9-14 Podobenství o farizeu a celníkovi Ruth Brodská 4
Lk 21,20-28 Velké soužení Advent Dan Ženatý 6
Lk 22,14-20 Ustanovení večeře Páně velikonoce Štěpán Brodský 26
Lk 24, 13 - 35 Zjevení na cestě do Emaus velikonoce Petr Pokorný 3
Lk 3,23-38 Ježíšův původ Advent, Vánoce Jaroslav Vokoun 4
Lukáš 22,1-23,56 Pašije podle Lukáše velikonoce Jiří Bureš 29
Lukáš 24,1-12: Prázdný hrob velikonoce Rut Kučerová 29
Malachiáš 1,1-5 Petr Kulík 29
Marek 9,14-29 Uzdravení posedlého chlapce Olga Cieslarová 18
Mk 1,16-20 Povolání učedníků vikáři 2000 (ved. Tomáš Trusina) 18
Mk 10,35-45 (Žádost synů Zebedeových) Jan A. Dus 9
Mk 11,1-11 Vjezd do Jeruzaléma Půst, Květná neděle Jiří Mrázek 6
Mk 12, 1 - 12 O zlých vinařích a o synu Půst Miroslav Pfann 8
Mk 13,28-37 Miloš Rejchrt 1
Mk 14,3-9 Pomazání ku pohřbu Půst, Květná neděle Svatopluk Karásek 3
Mk 6,1-6 Kázání v Nazaretě Jana Tožičková 6
Mk 8,31 První předpověď utrpení Půst Jiří Mrázek 15
Mk 9,14-29 (Uzdravení posedlého chlapce) Alena Dvořáková, Daniel Heller 9
Mt 14, 22-32 Ježíš kráčí po vodě Jiří Mrázek 2
Mt 20,1-16 Podobenství o dělnících na vinici Jiří Mrázek 2
Mt 25,14-30 Podobenství o hřivnách Jiří Mrázek 6
Mt 26,36-56 Modlitba v Getsemane a Ježíšovo zatčení velikonoce Štěpán Brodský 19
Mt 27,31-44 Ukřižování Květná neděle, Půst Miroslav Hamari 12
Mt 6,16-18 (O postu) Půst Jan A. Dus 12
Mt 8,23-27 Utišení bouře Ida Tenglerová, Filip Keller 20
Poslání
Požehnání
Římanům 2,28-29: Obřízka srdce svatodušní Pavel Jun 29
Rút Exegetické poznámky ke knize Rút Anna Lavická 26
Sk 8,26-40 Křest etiopského dvořana Ondřej Macek 27
Sk 9,1–19a Ondřej Kubečka 20
Slovo milosti
Svatební bohoslužby Svatba David Balcar 28
Vyznání víry
Zachariáš 9,11-17 (Advent) Advent Štěpán Brodský 18
Žalm 120 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 121 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 122 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 123 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 124 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 125 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 126 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 127 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 128 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 129 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 130 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 131 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 132 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 133 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 134 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 22,1-32 (postní nebo velkopáteční kázání) Půst Joël Guy, Louis Noir 21
Žalm 32 Hana Pfannová 4
Žalm 6 Postní kázání Půst Jiří Hoblík 3
Žd 12,1-3 (Postní) Půst Pavel Filipi 8
Žd 4,14-16 Neděle velikonoční velikonoce Pavel Filipi 8
Zj 5,1-14 Kniha s pečetěmi (Vánoce) Vánoce André Rossier, Ulrich Ruegg 2